Προϊόντα Humiexpert

HumiCloud

Humi Expert Απομακρυσμένος έλεγχος και τηλεειδοποίηση

Η διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας HumiCloud επιτρέπει την παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων και της συντήρησης των ψυκτικών εγκαταστάσεων, δίνοντας τα εργαλεία τεχνικής και ποιοτικής ανάλυσης.

– Αυτόματες αναφορές που αφορούν τη θερμοκρασία και άλλες κρίσιμες παραμέτρους
– Ιστορικό συμβάντων υπερβάσεων ορίων λειτουργίας
– Απομακρυσμένος έλεγχος και διάγνωση λειτουργίας του συστήματος ψύξης (θερμοκρασία,υγρασία πίεση, κατανάλωση)
– Απομακρυσμένος έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας

Οι καθημερινές διαδικασίες αυτοματοποιούνται μέσα από τον απομακρυσμένο έλεγχο όλων των κρίσιμων ποιοτικών μεγεθών και παραμέτρων λειτουργίας του εξοπλισμού. Παράλληλα παρέχει διασφάλιση μέσω ειδοποιήσεων σε περίπτωση εντοπισμού υπερβάσεων ορίων ποιότητας, βλαβών, και διακοπών ρεύματος, διατηρώντας ιστορικό συμβάντων για κάθε κρίσιμο παράγοντα λειτουργίας.

HumiGate

Συστήματα Βελτιστοποίησης Ποιότητας και Κατανάλωσης Ψύξης

Το HumiGate είναι η κεντρική συσκευή ελέγχου που εκτελεί τις λειτουργίες ανάλυσης των δεδομένων των θαλάμων και αυτόματης προσαρμογής των παραμέτρων τους.

– Ελεγκτές θερμοκρασίας ψυγείων ανεξαρτήτως κατασκευαστή
– Ελεγκτές λειτουργίας συμπιεστών ψύξης, αναλυτές ενέργειας και PLC
– Αυτόνομα αισθητήρια θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης και οποιουδήποτε άλλου μεγέθους

Η συσκευή HumiGate είναι πλήρως αυτόνομη και λειτουργεί απρόσκοπτα σε περιόδους έλλειψης σύνδεσης στο διαδίκτυο. Σε συνδυασμό με τη διαδικτυακή πλατφόρμα Humicloud επιτρέπει την αυτόματη καταγραφή των συνθηκών λειτουργίας των ψυγείων, την απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο της εγκατάστασης καθώς και τηλεειδοποίηση. Είναι κατάλληλη για εγκαταστάσεις που διαθέτουν ένα μοναδικό αυτόνομο θάλαμο έως και εγκαταστάσεις με πολλαπλούς θαλάμους και κεντρικό σύστημα ψύξης.

Φίλτρα απορρόφησης αερομεταφερόμενων βακτηριδίων

Τα ειδικά φίλτρα τις Ηumiexpert έχουν την ικανότητα να απορροφούν δυσάρεστες οσμές και αερια (όπως αιθυλένιο και αμμωνία) και να εξοντώνουν βακτήρια που μεταφέρονται με τον ψυχόμενο αέρα. Εργαστηριακές δοκιμές έχουν δείξει ότι τα φίλτρα μας εξοντώνουν πάνω από το 80% όλων των αερομεταφερόμενων βακτηριδίων. Η ανάγκη τοποθέτησης και ο ρυθμός αντικατάστασης τους καθορίζεται από τα ιδιαίτερα δομικά και κλιματικά χαρακτηριστικά του κάθε θαλάμου αλλά και τα είδη προϊόντων που διακινούνται μέσα σε αυτόν.