Οφέλη ορατά τόσο στη ποιότητα των προϊόντων όσο και στην κατανάλωση του εξοπλισμού

Η ποιότητα των συντηρουμένων προϊόντων και η ενεργειακή απόδοση των ψυγείων επηρεάζεται δραστικά από πολλαπλούς παράγοντες όπως είδη και ποσότητες προϊόντων, η διάταξη τους, συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας και κατάσταση εξοπλισμού ψύξης. Πέραν όμως αυτών, λιγότερο ορατοί παράγοντες όπως το βακτηριδιακό φορτίο θαλάμου και προϊόντων, διακυμάνσεις στην πληρότητα και χρήση του θαλάμου, καθώς και εποχιακές και ημερήσιες διακυμάνσεις του εξωτερικού κλίματος έχουν καθοριστικό ρόλο στη ποιότητα των συντηρούμενων προϊόντων.

Η Humiexpert, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους στη διαχείριση λειτουργίας του ψυγείου, εξισορροπεί τη δράση όλων των παραπάνω παραγόντων, εξασφαλίζοντας τις βέλτιστες κλιματικές και ενεργειακές συνθήκες λειτουργίας και τη μέγιστη αξιοποίηση του εξοπλισμού της επιχείρησης. Αυτό μεταφράζεται σε άμεσα ορατό ποιοτικό και οικονομικό όφελος.

Επιτυγχάνουμε αύξηση στη διάρκεια διατήρησης των προϊόντων έως 200% και δραστική βελτίωση στην ποιότητα και την εμφάνιση τους.

Μειώνουμε το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των ψυκτικών θαλάμων έως 60%, επεκτείνοντας παράλληλα το χρόνο ζωής τους.

Μείωση του χρόνου ανάκτησης της θερμοκρασίας θαλάμου κατά 30%-50%
Διατήρηση θερμοκρασίας και υγρασίας στο επιθυμητό επίπεδο ανάλογα με το προϊόν αποθήκευσης
Βελτίωση της ποιότητας και εμφάνισης των προϊόντων
Δραστική μείωση των πιθανοτήτων διασταυρούμενης μόλυνσης των τροφίμων
Μείωση των οσμών και των βακτηριδίων
Μείωση αερίων όπως αιθυλένιο και αμμωνία σε ποσοστό 90%
Αύξηση της υγιεινής του θαλάμου αποφεύγοντας την δημιουργία μούχλας
Αυτοματοποίηση διαδικασιών παρακολούθησης της υγιεινής των τροφίμων
Έγκαιρος εντοπισμός βλαβών εξοπλισμού ψύξης