Συστήματα βελτιστοποίησης ποιότητας & κατανάλωσης ψύξης

Η Humiexpert είναι μια περιβαλλοντική εταιρεία που ειδικεύεται στη κλιματική και ενεργειακή διαχείριση θαλάμων, την ελαχιστοποίηση του μικροβιακού φορτίου και την απορρόφηση αερίων και παθογόνων οργανισμών στη βιομηχανική ψύξη.

Στη Humiexpert γνωρίζουμε ότι η συντήρηση τροφίμων αποτελεί ένα εξαιρετικά δυναμικό και απαιτητικό σύστημα, στη λειτουργία του οποίου δρουν καθοριστικά πολλαπλοί και αλληλοεξαρτώμενοι παράγοντες. Η επίτευξη της μέγιστης και ταυτόχρονα ισορροπημένης ποιοτικά και ενεργειακά απόδοσης απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση του ψυγείου και των προϊόντων του ως ένα ενιαίο δυναμικό σύστημα.
Αυτό αποτελεί και το πρωταρχικό στόχο των συστημάτων και των υπηρεσιών της Humiexpert, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2014 ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας εμπειρίας των ιδρυτικών μελών της στην ενεργειακή και ποιοτική διαχείριση της ψύξης.

Εφαρμόζοντας αναλυτικές μεθόδους στον έλεγχο της ψύξης, δημιουργήσαμε καινοτόμους αλγορίθμους αυτόματης και συνεχούς προσαρμογής των παραμέτρων λειτουργίας και ελέγχου των ψυγείων οι οποίοι εξασφαλίζουν τις βέλτιστες συνθήκες συντήρησης προϊόντων, αξιοποιώντας στο μέγιστο τον υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων.
Η καινοτόμος μέθοδο μας σε συνδυασμό με χρήση φίλτρων απορρόφησης αερομεταφερόμενων βακτηριδίων όπου αυτό απαιτείται, προσφέρει σημαντικά και άμεσα ορατά οφέλη τόσο στη ποιότητα των προϊόντων όσο και την εξοικονόμηση ενέργειας.